TERMENI ȘI CONDIȚII COTRACTUALI

1. CINE SUNTEM NOI

CALIFORNIA HOLDING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Str. Dealul Vechi, Nr. 132 A, parter, tronson 1, ap. 3, Județ Suceava, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, cu nr. J33/ 362/ 2017, având Cod Unic de Înregistrare/Cod fiscal RO37192428, e-mail: office@bizzaccelerator.ro, reprezentată legal de dl. administrator Ciubotariu Alexandru, denumită în continuare în prezentul contract ”Prestator

2. CINE SUNTEȚI DUMNEAVOASTRĂ

Persoană fizică sau juridică care ajunge pe site-ul www.bizzaccelerator.ro în vederea achiziționării cursului de antreprenoriat Bizz Accelerator. În momentul în care veți plasa o comandă la noi pe site, iar noi vom începe demersurile necesare pentru a onora, veți deveni Client/ Beneficiar pentru că veți intra într-o relație contractuală cu noi prin intermediul unui contract care se încheie prin mijloace la distanță, prin mijloace electronice.

Având ca temei legal întreaga legislație română în materie în vigoare, părțile au convenit, după negocierea directă a prevederilor prezentului act și analiza punctuală a acestuia, încheierea contractului în următoarele condiții:

3. DEFINIȚII

3.1 În sensul prezentului Contract, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • bunuri cu elemente digitale – orice obiect corporal mobil care încorporează un conținut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel încât, în absența respectivului conținut digital sau serviciu digital, bunurile nu şi-ar putea îndeplini funcțiile;
 • conținut digital – date produse şi furnizate în format digital;
 • date cu caracter personal – astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • preț – contravaloarea serviciilor prestare de Prestator în favoarea Beneficiarului/Cursantului;
 • serviciu digital – un serviciu ce prezintă una dintre următoarele caracteristici: (i) permite crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital; (ii) permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de Beneficiar sau de alţi utilizatori ai serviciului respectiv sau orice altă interacțiune cu aceste date;
 • suport durabil – orice instrument care permite comerciantului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referințe ulterioare, pentru o perioadă adecvată scopului informațiilor şi care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate;
 • program – curs intensiv în domeniul antreprenorial în care se predau aspecte teoretice și practice, atât în sesiuni live, cât și prin materiale video înregistrate, materiale audio și materiale text;
 • Mentori – Ștefan Mandachi și Iancu Guda;
 • Trainer – persoană specializată în diferite arii profesionale, invitată în cadrul programului educațional Bizz Accelerator, care va susține un discurs sau un material de curs, cu sau fără suport de curs;
 • Echipa – persoane desemnate de către Prestator pentru a ajuta / a debloca Cursanții în task-urile primite.
 • Cursant – persoana fizică desemnată de Beneficiar pentru a participa în programul educațional; Beneficiarul poate desemna o singură persoană din cadrul societății care poate participa la curs, prin excepție, se pot desemna mai multe persoane, cu acordul Prestatorului;
4. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

4.1. Obiectul prezentului contract constă în asigurarea participării reprezentantului legal / persoanei desemnate de către Cursant identificat la pct. 1.2. la următorul program educațional:

Denumirea programului

Prețul programului

Modalitate preț

Durata acces

Structura curs

 

 

 

 

 

Curs de antreprenoriat Bizz Accelerator

Depinde de modalitatea de plată și de prețul comunicat în apel cu consultantul Bizz Accelerator  

Integral / Rate

100 zile de la data începerii cursului;

100 zile bonus după finalizarea cursului în platforma Bizz Accelerator;

Curs online de 28 ședințe;

Cursurile vor fi susținute de către Mentori și Traineri, săptămânal.

4.2.  Prestatorul livrează treptat serviciile digitale către cursant, conform următoarelor etape:

– Săptămânal: Susținerea de întâlniri online, pe platforma Zoom, pentru a facilita interacțiunea directă cu cursantul și a aprofunda conceptele predate.

– Acordarea de credențiale: Furnizarea accesului la materialele înregistrate ale sesiunilor online, permițând revizuirea independentă a informațiilor, pe durata accesului la curs.

4.3. Sesiunile de curs au o durată de 100 de minute, cu o pauză de 10 minute inclusă.

4.4. Achitarea prețului, chiar și parțial, din partea Beneficiarului, constituie acordul expres pentru inițierea furnizării Serviciilor digitale către Cursant.

4.5. Dacă Beneficiarul decide plata în rate, contul Prestatorului va fi debitat automat, la termenul scadent. 

5 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul document are valoare de contract, fiind valabil încheiat la distanță, exclusiv prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a părților. Cu toate acestea, contractul se poate considera încheiat când contul bancar al Prestatorului este debitat cu prețul cursului, chiar si parțial de către Beneficiar, semnarea contractului neconstituind o condiție de valabilitate a contractului, ci este privit ca instrumentum probationis.

6. MODALITATEA DE FACTURARE

6.1. Prețul specificat la art. 4 se va achita de Beneficiar prin plata sumei agreate în apel cu consultantul Bizz Accelerator în EUR echivalent în RON la cursul BNR din ziua emiterii facturii .

6.2. Facturile fiscale emise de către Prestator se vor comunica prin orice mijloc permis de legislația fiscală Beneficiarului, inclusiv electronic. Plata se realizează doar prin virament bancar în contul Prestatorului indicat pe factură.

6.3. Prestatorul va emite Beneficiarului o factură pentru serviciile digitale ce fac obiectul prezentului contract, scop în care Beneficiarul va furniza Prestatorului toate informațiile complete, corecte și actuale necesare emiterii facturii și a documentelor justificative prevăzute de lege.

6.4. În situația în care Beneficiarul nu-și îndeplinește obligația de a efectua plata în termenul stabilit de părți, acesta datorează Prestatorului penalități contractuale în cuantum echivalent de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, iar Prestatorul poate denunța unilateral contractul, în cazul în care întârzierea este mai mare de o zi. De asemenea, Prestatorul are dreptul de a suspenda imediat, fără notificare/somație, contul Beneficiarului/Cursantului în cazul în care întârzierea la plată este mai mare de o zi de la scadență.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

7.1. Prestatorul are următoarele obligații și/sau drepturi:

7.1.1. Să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

7.1.2. Să stabilească în mod discreționar și unilateral programul educațional, curricula acestuia, trainerii și programul orar aferent. Poate să anunțe schimbarea orarului cu minim 24 ore înainte de începerea sesiunii de curs.

7.1.3. Să refuze accesul Cursantului la program în situația în care plata nu a fost efectuată la timp.

7.1.4. Prestatorul are o obligație de diligență față de Cursant, succesul cursantului și creșterea profitului său depind în mod direct de timpul și resursele pe care acesta le alocă pentru a înțelege materialul de curs, pentru a studia cu atenție materialele puse la dispoziție, pentru a aprofunda conceptele predate și a clarifica eventualele neclarități. Temele propuse au rolul de a consolida cunoștințele dobândite și de a oferi feedback cursantului. Dedicația și efortul depus în rezolvarea temelor vor contribui semnificativ la progresul individual. Prestatorul este un facilitator al procesului de învățare, dar succesul final depinde de implicarea activă și perseverența cursantului.

7.1.5. În ipoteza în care Prestatorul apreciază că faptele/mesajele postate/limbajul/tonul folosit de Cursant ar fi de natură a aduce prejudicii de orice fel sau a periclita imaginea acestuia, ori sunt contrare normelor de drept, valorilor sociale/morale, ordinii publice sau bunelor moravuri, poate hotărî, după notificarea prealabilă a Cursantului, să scoată Cursantul din grupul de suport, fără a mai avea acces la acesta și de a-i restricționa accesul în platformă. Pentru înlăturarea oricărei îndoieli, Cursantul/Beneficiarul nu va avea dreptul de a pretinde restituirea prețului în astfel de situații.

7.1.6. Să ofere unele ședințe bonus cu anumiți invitați speciali, dacă va considera necesar, în cadrul cărora, rămâne la latitudinea Prestatorului tema aleasă pentru aceste ședințe, durata și invitatul special.

7.1.7. Alte drepturi și obligații ce-i revin prin lege și prezentul contract.

8. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

8.1. Beneficiarul, în nume propriu și pentru cursantul înscris, are următoarele obligații și/sau drepturi:

8.1.1. Să obțină acces nelimitat în perioada de valabilitate a contractului la materialele video/audio sau la textele scrise din platforma Prestatorului și să dețină cont de acces pe platforma Bizz Accelerator.

8.1.2. Să aducă la cunoștința Cursantului, persoană fizică, toate drepturile și obligațiile prevăzute în cadrul prezentului document și să semneze prezentul contract doar după acceptarea clauzelor fără excepții sau obiecții și de către cursant.

8.1.3. Să achite sumele ce rezultă din derularea prezentului contract, în condițiile asumate.

8.1.4. Să participe activ la toate ședințele programate de către prestator, inclusiv:- Ședințe cu mentori și traineri: Participarea la sesiunile de mentorat și training este esențială pentru a beneficia de îndrumare personalizată și de a primi feedback constructiv.- Ședințe cu cei care gestionează temele: Prezența la sesiunile dedicate temelor este importantă pentru a primi clarificări, a discuta provocările întâmpinate și a obține feedback asupra progresului realizat.

8.1.5. Să comunice Prestatorului orice aspecte conflictuale declanșate între acesta și alți traineri sau în legătură cu programul educațional, prin e-mail, în scopul soluționării acestora.

8.1.6. Să comunice Prestatorului, prin intermediul e-mailului, aspectele negative legate de programul educațional anterior discutării acestora cu terți sau redactării unei opinii în acest sens sub formă de comentarii (review-uri), în scopul remedierii amiabile a situației ivite.

8.1.7. Să renunțe la orice fel de pretenții din partea Prestatorului, dacă acesta decide modificarea unilaterală a orarului ședințelor.

8.1.8. Să nu inițieze, susțină sau dezvolte un comportament ostil/de excludere (violență verbală sau fizică ori manifestată sub orice formă, vocabular vulgar) și de luare în derâdere a persoanelor implicate în programele educaționale (bullying). În situația nedorită în care acest comportament este prezent și manifestat/inițiat/susținut de Cursant, Prestatorul își rezervă dreptul de a uza discreționar de dreptul de denunțare unilaterală. Aspectele cu privire la existența acestui comportament se vor dovedi, conform înțelegerii părților, printr-o simplă declarație dată de orice persoană împuternicită de Prestator care susține cursul / întâlnirea.

8.1.9. Beneficiarul va putea să recupereze ședințele vizionând materialele înregistrate pe platformă, Prestatorul nefiind obligat să predea din nou materiale educaționale în contextul în care Beneficiarul absentează. Beneficiarul își asumă faptul că în caz de neprezentare la o ședință, din orice motive obiective sau subiective, nu va beneficia de dreptul de recuperare a acelui curs / acelei ședințe (nici dacă pierderea este parțială a cursului) și nu va putea solicita rambursarea proporțională a contravalorii acelei ședințe pierdute integral/parțial. De asemenea, dacă Beneficiarul nu a achitat contravaloarea acelui curs din programul educațional, se obligă să îl achite chiar dacă nu a participat la acesta. Beneficiarul își asumă în mod direct și expres prezenta clauză.

8.1.10. Să își asume faptul că în caz de renunțare la curs (lipsă prezentare la două sau mai multe întâlniri, inclusiv la toate), chiar fără a denunța contractul, nu va beneficia de dreptul de recuperare totală/parțială a acelor cursuri și nu va putea solicita rambursarea proporțională a acestora. De asemenea, dacă Beneficiarul nu a achitat contravaloarea integrală a programului educațional, se obligă să îl achite chiar dacă nu a participat la acesta. Beneficiarul își asumă în mod direct și expres prezenta clauză.

8.1.11. Să se respecte confidențialitatea informațiilor și a datelor furnizate în temeiul prezentului Contract, atât cele ale Prestatorului, cât și a celorlalți cursanți.

8.1.12. Să nu înregistreze materialele puse la dispoziție în platformă sau întâlnirile avute live cu Prestatorul, să le transcrie sau să le copieze, prin niciun mijloc de înregistrare (nici voce și nici video). Nu are dreptul să redirecționeze / copieze / înregistreze mesajele text / audio / video din grupul de Whatsapp.

8.1.13. Să ofere din proprie inițiativă sau la solicitarea Prestatorului testimoniale în legătură cu serviciile și produsele Prestatorului. În acest sens, Prestatorul va avea dreptul de a include testimonialele în articolele sau în materialele de prezentare ale Societății, precum și de a le publica în reviste, pagini de social media și pe pagini web.

8.1.14. Să nu posteze pe rețelele sociale sau să le divulge către terțe persoane, prin orice alt mijloc (verbal / scris) informațiile obținute la curs; aceste informații trebuie utilizate doar în scopul dezvoltării afacerii sale.

8.1.15. Să ofere informații legate de nivelul actual al business-ului și despre evoluția acestuia la 6 luni, 12 luni, 24 luni și 36 luni de la momentul începerii cursului și este de acord ca Prestatorul să folosească informațiile primite în studii de caz care vor fi publice pe site-ul și pe paginile de social media al Prestatorului.

8.1.16. Beneficiarul înțelege că rezultatele sunt direct proporționale cu nivelul de implicare și timpul alocat parcurgerii lecțiilor.

8.1.17. Beneficiarul se angajează să nu folosească/copieze parțial sau total informațiile primite de la Prestator în alt scop comercial, spre exemplu pentru a face concurență Prestatorului.

8.1.18. Să nu pună la dispoziția niciunui terț, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, materialele/cursul sau părți ale acestuia pus la dispoziția sa de către Prestator prin accesul la platforma Prestatorului; Beneficiarul, prin persoana desemnată de către acesta pentru participarea la curs și comunicată Prestatorului având drept intuitu personae de a folosi materialele/cursul spre îmbunătățirea abilităților personale.  Cu toate acestea, Beneficiarul sau Cursantul au dreptul de a promova programul educațional și de a disemina informația către publicul larg că sunt participanți în cadrul programului educațional, dar îi este interzis să posteze informații / imagini / documente live din curs. 

8.1.19. Să fie proactiv în cadrul cursurilor și să prezinte interesul aferent, în scopul realizării obiectivelor sale personale.

8.1.20. Beneficiarul înțelege și își asumă că Prestatorul nu va mai preda live materia deja înregistrată, acesta având posibilitatea de a consulta aceste informații prin materialele puse la dispoziție, însă, va avea dreptul de a adresa întrebări. 

9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Prezentul Contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

9.1.1. Prin acordul scris al Părților.

9.1.2. Prin ajungerea la termen;

9.1.3. Prin denunțare unilaterală de către oricare dintre părți.

9.2. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract în termen de 3 zile calendaristice de la momentul semnării acestuia pentru persoane juridice și 14 zile pentru persoane fizice, fără a fi obligat să ofere vreo explicație sau să achite Prestatorului vreo penalitate contractuală sau daune și având dreptul de a-i fi restituită întreaga sumă achitată, cu titlu de preț. Suma care trebuie restituită nu este în nicio situație purtătoare de dobânzi sau penalități. Termenul de 3 zile începe să curgă de la data emiterii facturii proforme către Beneficiar.

9.3. În situația în care Beneficiarul decide să denunțe contractul, printr-o notificare scrisă, peste termenului stabilit la art. 9.2., va trebui să suporte integral costul programului contractat, chiar dacă nu va mai participa la acesta, în orice situație. Denunțarea comunicată Prestatorului produce efecte de drept. Beneficiarul declară că înțelege prezenta clauză și și-o asumă în mod direct.

9.4. În situația în care Beneficiarul nu mai dorește să participe la cursurile Prestatorului, din orice motive obiective sau subiective, după termenul stabilit la art. 9.2. și în cursul desfășurării programului, acesta alege să renunțe ori să denunțe contractul se obligă în mod corelativ să suporte integral contravaloarea programului educațional ales. Denunțarea comunicată Prestatorului, în sensul prezentului articol, produce efecte de drept. Beneficiarul declară că înțelege prezenta clauză și și-o asumă în mod direct.

9.5. În cazuri excepționale, cursantul are posibilitatea de a primi o restituire a sumelor plătite, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții: (i) Participare semnificativă: Prezența la minimum 90% din sedințele programate live, cu camera deschisă (25 din 28) și Urmărirea ședințelor pe care nu le-a vizualizat live în platforma Bizz Accelerator (diferența de 10%).  (ii) Participare vizibilă: Menținerea camerei video activate pe parcursul întregului seminar. (iii) Realizarea temelor: Finalizarea la timp a tuturor temelor alocate.

9.6. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în mod discreționar, în orice moment, fără a avea obligația de a comunica vreun motiv Beneficiarului, dacă încalcă prevederile prezentului contract. Beneficiarul este de acord cu prezenta clauză și nu va solicita nicio compensație/despăgubire în legătură cu denunțarea contractului întemeiată pe prevederile prezentului contract, indiferent de momentul în care aceasta intervine. Denunțarea își produce de drept efectele, fără trecerea vreunui termen, de la momentul primirii notificării de către Beneficiar din partea Prestatorului.

9.7. După încetarea în orice fel a contractului sau a unor prevederi din cadrul acestuia, clauzele privind confidențialitatea informațiilor și obligațiile privind nereproducerea datelor / informațiilor / materialelor furnizate în timpul cursului supraviețuiesc pe termen nelimitat între părțile semnatare și față de Cursant.

10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Partea care invocă o situație de forță majoră sau caz fortuit va trebui să notifice cealaltă Parte în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la producerea situației, furnizând dovezi rezonabile cu privire la natura și durata situației și va fi obligată să ia toate măsurile necesare pentru reducerea consecințelor produse de acel eveniment. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră sau caz fortuit.

11. DIFERENDE / LITIGII / LEGEA GUVERNANTĂ

11.1. Prezentul contract este guvernat de legea română. Părțile au obligația de a executa contractul cu bună-credință. Orice neînțelegere rezultată din valabilitatea, executarea și interpretarea prezentului contract va fi soluționată în mod amiabil. Când acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de instanțele competente din mun. Iași.

12. COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI

12.1. În cazul în care părțile nu au convenit altfel, orice notificare, cerere, comunicare sau informare făcută de una din părți vor fi transmise în mod direct și va fi redactată în scris prin e-mail la adresa office@bizzaccelerator.ro sau ținând cont de datele de contact menționat la art. 1 din Contract. Orice schimbare a adreselor sediilor sociale menționate în prezentul contract va fi notificată în scris celeilalte părți, în timp util. Neanunțarea schimbării adreselor și datelor de comunicare nu vor putea fi opuse celeilalte părți, iar comunicările se socotesc valabile.

13. ASPECTE TEHNICE

13.1. Pentru conectare în platforma BIZZ ACCELERATOR se vor folosi numele de utilizator și parola împreună cu dubla verificare prin introducerea unui cod de acces primit prin mesaj pe numărul de telefon comunicat la momentul creării contului. Aceste date vor permite autentificarea în platformă.

13.2. Beneficiarul/Cursantul este singurul responsabil pentru activitățile care au loc sub datele de autentificare.

13.3. Toate persoanele care au cont în platformă au obligația să anunțe la adresa de e-mail office@bizzaccelerator.ro în cel mai scurt timp dacă sesizează orice utilizare neautorizată a datelor de conectare sau la orice nevoie de resetare sau blocare a datelor de autentificare asociate contului creat.

13.4. Având în vedere limitările tehnologice și legislative de la acest moment, accesarea platformei reprezintă declarația de acceptanță a utilizatorilor asupra limitărilor serviciilor oferite în platformă de către Prestator astfel cum sunt explicate în acest document.

13.5. Având în vedere nivelul de confidențialitate și de securitate necesare accesării în siguranță a acestui tip de serviciu, serviciile oferite sunt accesibile doar prin intermediul contului creat pe platformă sau prin grupul de Whatsapp aferent programului educațional.

13.6. Prestatorul nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul afișat pe Platformă sau pentru întreg conținutul oferit către Utilizatori. Administratorul Platformei va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea informațiilor inserate în Platformă și va încerca să corecteze erorile și omisiunile în cel mai scurt timp de la sesizare.

13.7. Prestatorul nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Platformei și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea platformei sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului Platformei.

13.8. Prestatorul nu oferă nicio garanție că informațiile și recomandările furnizate prin intermediul Serviciilor sunt adecvate nevoilor Beneficiarului.

13.9. Beneficiarul înțelege și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, iar Cursanții aplică sfaturile / recomandările, informațiile primite asumându-și riscul implementării.

13.10. Beneficiarul înțelege și acceptă că Prestatorul este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Platformei, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natura tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Prestatorului.

13.11. În mod expres, Beneficiarul înțelege și acceptă că Prestatorul este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Platformei în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

13.12. Prestatorul nu este responsabil pentru daunele indirecte, conexe, specifice și / sau determinate prin utilizarea Platformei, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) întreruperea serviciilor pentru orice perioadă de timp; (ii) erori sau probleme de ordin tehnic; (iii) probleme sau consecințe legate de utilizarea directă sau indirectă a Platformei; (iv) răspuns întârziat sau lipsa unui răspuns pentru orice mesaj, cerere sau raport trimis prin intermediul platformei.

14. CONFIDENȚIALITATE

14.1. Părțile agreează faptul că toate informațiile comunicate între acestea pe durata executării contractului și anterior, în fază precontractuală, constituie informații confidențiale. Toate informațiile de care Beneficiarul sau Cursantul află în timpul desfășurării activității reprezintă informații confidențiale, indiferent dacă provin de la Prestator, colaboratorii acestuia sau de la alți cursanți, care nu pot fi folosite de Beneficiar sau de Cursant în interes propriu în scopul constituirii unui avantaj competitiv.

14.2. Orice fel de informații comunicate Beneficiarului sau Cursantului după semnarea acordului nu pot fi folosite de aceștia în scopul realizării sau susținerii ori dezvoltării unor programe/cursuri în domeniul antreprenorial și nu numai, online sau offline. Clauza menționată anterior privește și situațiile ipotetice sau reale prezentate în cadrul cursurilor pe care Cursanții nu le pot folosi în interes propriu sau în interesul altor persoane în scop de a dezvolta un business similar sau pentru a crea orice avantaj competitiv.

14.3. Cursantul nu are dreptul de a copia/reproduce sau distribui parțial sau total materialele puse la dispoziție în cadrul cursului și are obligația de păstrare a confidențialității datelor sau informațiilor care aparțin altor societăți prezentate în acest curs.

14.4. Cursantul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra tuturor informațiilor transmise de MENTORI (Ștefan Mandachi, Iancu Guda) și de echipa sa, în caz contrar, aceștia se vor putea îndrepta împotriva Cursantului pe calea instanțelor de judecată pentru a recupera prejudiciul cauzat.

14.5. Toate informațiile conținute în prezentul contract și orice informații furnizate în cursul executării acestuia sunt considerate confidențiale și nu vor fi divulgate terților fără consimțământul prealabil scris al celeilalte părți. Această obligație de confidențialitate va rămâne în vigoare pe o perioadă nedeterminată după terminarea sau expirarea contractului.

15. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

15.1. Conform cerințelor Regulamentului European 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a legislației naționale nr. 190/2018 și a Legii nr. 506/2004, părțile administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de ele sau în numele lor. Scopul colectării datelor este pentru încheierea prezentului contract și a tuturor operațiunilor care decurg din executarea acestuia.

15.2. Datele personale pot fi transmise către parteneri contractuali sau autorități publice doar pentru scopurile menționate mai sus. Datele cu caracter personal prelucrate de către părți, vor putea fi vândute sau comunicate altora în scopuri publicitare.

15.3. Părțile au dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea sau restricționarea acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, părțile pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa office@bizzaccelerator.ro

14.4. Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate;
 • informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore;
 • îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind implementarea măsurilor tehnice și organizatorice legate de securitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

15.5. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, aceasta fiind baza legală a prelucrării oricărei prelucrări suplimentare sau în alt scop care face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la realizarea obiectului contractului, cu excepția cazurilor în care scopul este de promovare sau cercetare.

15.6. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod față de cel prevăzut în prezentul acord. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

 • vor împiedica și preveni utilizarea de către persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor;
 • se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;
 • se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transmiterii;
 • se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți;
 • se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală;
16. ALTE CLAUZE

16.1. Părțile agreează faptul că orice vătămare produsă Beneficiarului/Cursantului pe durata programului educațional nu va fi imputată Prestatorului. În acest sens, Beneficiarul, personal sau în numele reprezentantului, renunță la orice pretenții din partea Prestatorului prin situațiile/prejudiciile create în timpul cursurilor susținute sau ca urmare a aplicării celor predate.

16.2. Contractul poate fi modificat numai cu acordul părților, exprimat în scris, prin acte adiționale la prezentul Contract.

16.3. Dacă Beneficiarul recomandă unui alt cursant programul educațional primește 5% din valoarea cursului, după ce noul cursant plătește integral cursul. În această situație, Beneficiarul are dreptul de a solicita de la Prestator un link de afiliere în vederea transmiterii către potențialul cursant; Beneficiarul înțelege că vânzarea o efectuează Performer-ul, Beneficiarul doar recomandă cursul;

16.4. Prestatorul are dreptul să subcontracteze executarea obiectului contractului. Subcontractorul răspunde pentru întreaga activitate desfășurată în timpul programelor educaționale, iar Clientul este de acord ca răspunderea pentru executarea obligațiilor contractate să fie reținută doar în persoana subcontractorului, în situația în care Prestatorul face dovada subcontractării (excluderea culpei Prestatorului).

16.5. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil si a legislației române în materie, în vigoare.

16.6. Prezentul contract, împreună cu modificările și anexele sale, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

16.7. La momentul semnării prezentului contract, părțile au capacitatea legală de a contracta și nu li s-a viciat în niciun fel consimțământul, iar prezentul contrat le-a fost pus la dispoziție spre studiu de specialitate și personal. După citire și asumare părțile au decis semnarea acestuia.

16.8. Contractul este încheiat prin mijloace de comunicare la distanță, în câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară. Contractul se consideră semnat prin semnătură olografă, semnătură electronică simplă (prin aplicația Concord) sau calificată.